به نامزدهای ریاست جمهوری دولت یازدهم براساس این ملاک‌ها رای دهید:
71 ساله
کارشناس ارشد نساجی
مجموع امتیاز از 14 رای
5.13
56 ساله
دکترای جغرافیای سیاسی
مجموع امتیاز از 24 رای
7.93
57 ساله
دکترای فقه و حقوق اساسی
مجموع امتیاز از 50 رای
9.3
69 ساله
دکترای حقوق اساسی
مجموع امتیاز از 17 رای
4.18
60 ساله
دکترای مدیریت صنعتی
مجموع امتیاز از 16 رای
4.36
69 ساله
کارشناس ارشد مکانیک
مجموع امتیاز از 14 رای
6.97

آخرین رییس جمهور باس